Татар дөньясы

Башкортстанда татар шагыйре Али Карнайны искђ алалар

8 май 2009, 10:50

Башкортстанныћ Мишкђ районында танылган татар язучысы Али Карнайны искђ алу чаралары үтә
(Уфа, 8 май, “Татар-информ”, Фђнис Фђтхуллин). Башкортстанныћ Мишкђ районында танылган татар язучысы Али Карнайны искђ алу чаралары үтә.
Хәтер чаралары Али Карнайның тууына 105 ел тулуга һәм Бөек Җиңүнең 64 еллыгына багышлана.
Район њзђге Мишкђ районы китапханђсендђ ђзерлђнгђн ђдђбият сљючелђр конференциясе Али Карнай иќатына багышланды. Ђдип туган Олы Шады авылы мђктђбендђ исђ укучы балалар танылган якташлары хљрмђтенђ бик матур ђдђби-музыкаль кичђ оештырды. Анда шушы тљбђктђ яшђп иќат итњче шагыйрьлђр џђм язучылар да катнашты.
Мишкђ районындагы Олы Шады исемле зур гына татар авылында туып њскђн Али Карнай ђдђби иќатка урау юллар белђн килсђ дђ, соћыннан ул талантлы ђсђрлђр иќат итеп, милли ђдђбиятебезгђ бай мирас калдыра.
Сђњдђ буенча Мђскђњдђ џђм Ленинградта џљнђри белем алган булса да, бђлђкђйдђн њк язу-сызуга маџир Али журналистика љлкђсендђ эшли башлый. Тђњдђ ул “Яшь юксыл” газетасында калђм чарлый. Хђбђрче вазыйфаларын башкару белђн беррђттђн, ул ђдђби ђсђрлђрен дђ матбугатта даими бастыра. Матур нђсерлђре, хикђялђре белђн укучылар арасында тиз танылу таба яшь иќатчы. Ђ 1932 елда аныћ тђњге зур ђсђре – “Даладагы утлар” исемле повесте дљнья књрђ. 1940 елда басылган “Без кайтырбыз” дип аталган повесте аерым китап булып басылып чыккач, Али Карнайныћ исеме зур ђдиплђр белђн беррђтђн йљртелђ башлый.
Икенче бљтендљнья сугышы башлануга Али Карнай њз телђге белђн сугышка китђ. Анда ул “Башкорт атлылары” дигђн газетаныћ ќаваплы мљхђррире вазыйфаларын башкара. Ђмма сугыш яланнарында 1943 елныћ июнендђ һәлак була талантлы ђдип.
Олы Шады авылы урта мђктђбендђге ђдђби-музыкаль кичђнећ нђкъ менђ Бљек Ќићњнећ 64 еллыгын билгелђгђн кљннђрдђ њткђрелње дђ тирђн мђгънђгђ ия. Али Карнайныћ фронтовик шагыйрь џђм журналист буларак та књп эшлђр башкарганлыгы џђркемгђ мђгълњм. Ђлеге кичђдђ бу хакта да сљйлђделђр.


Безгә Telegramда язылыгыз

Әгәр хата күрсәгез, текстны билгеләгез һәм Ctrl + Enter төймәләренә басыгыз

Фикерләр
Бик мөһим һәм кызыклы хәлнең шаһиты булдыгызмы? Редакциягә хәбәр итегез!

+7 927 037-91-10